จดทะเบียนบริษัท

ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้ถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพกร

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
จัดทำและยื่นภาษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด. 54)
จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ( ภ.พ.30,ภพ.36)
จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน ขึ้นทะเบียนนายจ้าง แจ้งเข้า-ออก
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด. 51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)
ยื่นงบการเงินกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร
เข้าชี้แจงรายละเอียดการบัญชีและการทำงานต่อกรมสรรพกร สำนักงานประกันสังคม หากได้รับหนังสือเชิญพบจากหน่วยงานนั้นๆ