จดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทต้องทำอย่างไรบ้าง

1. ตรวจและจองชื่อบริษัท ซึ่งสามารถทำได้มากถึง 3 ชื่อ โดยชื่อนั้นๆ จะต้องไม่ซ้ำหรือใกล้เคียงกับบริษัทที่เคยจดทะเบียนไปแล้ว
2.ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท
– ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้)
– ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ / สาขา (สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงาน)
– วัตถุประสงค์ของบริษัท
– ทุนจดทะเบียน
– ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
– ข้อบังคับ (ถ้ามี)
– จํานวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชําระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25% ของทุนจดทะเบียน
– ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
– รายชื่อหรือจํานวนกรรมการที่มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท (อํานาจกรรมการ)
– ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
– ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน

3.เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียม
– แบบจองชื่อนิติบุคคล
– สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน
– สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
– แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

ระยะเวลาดำเนินการ
– จองชื่อบริษัท ไม่เกิน 3 วันทำการ
– ออกแบบตรายางและจัดำเอกสาร 2 วันทำการ
– ยื่นคำขอจดทะเบียน 1 วันทำการ