จดทะเบียนบริษัท

เป็นทนายโจทก์-จำเลย ในคดีแพ่งและคดีอาญา

ทนายของบริษัท ภูมิอินเตอร์ลอว์ จำกัด