จดทะเบียนบริษัท

เอกสารประกอบการขออนุยาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคล

1. แบบคำขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคล
2. หนังสือรับรองบริษัท รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน(กรรมการไทยเกินกว่ากึ่งหนึ่งและกรรมการไทยเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบรัท)
3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
4. หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
5. ข้อบังคับบริษัท
6. รายการจดทะเบียนบรัท (บอจ.3)
7. รายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
8. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ
9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ถ้ามี
10. สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการทุกคน
11. ตัวอย่างรอยตราประทับบริษัท
12. รูปถ่ายสำนักงาน
13. แผนที่ตั้งสำนักงาน
14. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่
15. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
16. หนังสือมอบอำนาจ
17. เงินหลักประกัน
18. ใบนำส่งหลักประกัน จำนวน 2แผ่น กรรมการรับรอง